Гишүүнчлэлийн ТүвшинТүвшний давуу тал Боломж &  Анхаарах зүйлс
BlueSky Junior
 
2-12 насны хүүхэд *Төрсөн өдрөөрөө тохиох сардаа хийсэн 1 нислэгт олгогдох урамшууллын 500 миль + авах зэрэг боломжууд танд олгогдоно.
  • * Гэр бүлийн холбоо үүсгэж миль хоорондоо зээлдүүлж ашиглах *Улаанбаатар-Москва чиглэлд 2 талдаа энгийн зэрэглэлийн урамшууллын тийз авахад 58,000 миль татуулна.
  • *Миль -ээрээ  энгийн зэрэглэлээс бизнес зэрэглэлрүү ахин суух
  • * Шагналын тийз / хуримтлуулсан милээр худалдан авах/
  • *Ашиглахгүй 6 сар болоход миль устана.
  • *Улаанбаатар- Сөүл чиглэлд 2 талдаа энгийн зэрэглэлийн урамшууллын тийз авахад 25,000 миль татуулна.
  • *Улаанбаатар- Токио чиглэлд 2 талдаа энгийн зэрэглэлийн урамшууллын тийз авахад 38,000 миль татуулна.
  • *Улаанбаатар-Берлин чиглэлд 2 талдаа энгийн зэрэглэлийн урамшууллын тийз авахад 77,000 миль татуулна.
  • *Ямар чиглэлд энгийн болон бизнес зэрэглэлээр нисч байгаагаас  шалтгаалан харилцан адилгүй миль хуримтлагдана
  • *Улаанбаатар-Бээжин  чиглэлд 2 талдаа энгийн зэрэглэлийн урамшууллын тийз авахад 15,000 миль татуулна.
  • *Улаанбаатар- Хонконг чиглэлд 2 талдаа энгийн зэрэглэлийн урамшууллын тийз авахад 37,000 миль татуулна.
Blue
 
Үнэ төлбөргүй элсэх боломжтой. *Гишүүдэд үйлчлэх төвөөр үйлчлүүлэх
Лавлах утсанд шууд холбогдох 
Шагналын тийз / миль хуримтлуулсны дараа/
Суудлын зэрэглэл ахиулах/хуримтлуулсан миль-ээрээ
Төрсөн өдрөөрөө тохиох сардаа хийсэн 1 нислэгт олгогдох урамшууллын 500 миль + авах зэрэг боломжууд таньд олгогдоно.
Silver
 

Silver
12 сарын дотор
40,000 миль
хуримтлуулж
Silver гишүүн
болно.

* Гишүүдэд үйлчлэх төвөөр үйлчлүүлэх
* Лавлах утсанд шууд холбогдох
* Хүлээлгэд орсон суудал түрүүлж авах
* Бүртгэлийн тусгай цэгээр үйлчлүүлэх
* Бизнес зэрэглэлрүү үнэгүй шилжих эрх / энгийн зэрэг суудал дүүрсэн үед/
* Суудал сонгох давуу эрх
* Онгоцонд түрүүлж суух
* Нислэг саатлын үед давуу байдлаар үйлчлүүлэх
* Шагналын тийз / хуримлуулсан милээр худалдан авах/
* Суудлын зэрэглэл ахиулах / хуримлуулсан милээр худалдан авах/
* Төрсөн өдрөөрөө тохиох сардаа хийсэн 1 нислэгт олгогдох урамшууллын 500 миль нэмж авах 
* Бүртгэлийн тусгай цэгээр үйлчлүүлэх
Gold
 

Gold
12 сарын дотор
110,000 миль
хуримтлуулж
Gold гишүүн
болно.

*Дамжих нислэгийн бүртгэлийг урьдчилж хийлгэх, тээшээ түрүүлж бүртгүүлэх эрх
* Бизнес лоунжаар үнэгүй үйлчлүүлэх эрх
* Тээш үнэгүй тээвэрлүүлэх эрх /+10кг/
* Гишүүдэд үйлчлэх төвөөр үйлчлүүлэх
* Лавлах утсанд шууд холбогдох
* Хүлээлгэд орсон суудал түрүүлж авах
* Бүртгэлийн тусгай цэгээр үйлчлүүлэх
* Бизнес зэрэглэлрүү үнэгүй шилжих эрх / энгийн зэрэг суудал дүүрсэн үед/
* Суудал сонгох давуу эрх
* Онгоцонд түрүүлж суух
* Нислэг саатлын үед давуу байдлаар үйлчлүүлэх
* Төрсөн өдрөөрөө тохиох сардаа хийсэн 1 нислэгт олгогдох урамшууллын 500 миль нэмж авах зэрэг боломжууд таны өмнө нээлттэй болно.
Platinium
 

Platinium
12 сарын дотор
180,000 миль
хуримтлуулж
Platinium
гишүүн болно.

Тээш үнэгүй тээвэрлүүлэх эрх /+15кг/,/1PC-23кг/
* Төлбөрөөс чөлөөлөгдөх/ Үйлчилгээний хураамж, тийз үнэгүй солиулах хураамж г.м
* Дамжих нислэгийн бүртгэлийг урьдчилж хийлгэх, тээшээ түрүүлж бүртгүүлэх эрх
* Бизнес лоунжаар үнэгүй үйлчлүүлэх эрх
* Тээш үнэгүй тээвэрлүүлэх эрх /+10кг/
* Гишүүдэд үйлчлэх төвөөр үйлчлүүлэх
* Лавлах утсанд шууд холбогдох
* Хүлээлгэд орсон суудал түрүүлж авах
* Бүртгэлийн тусгай цэгээр үйлчлүүлэх
* Бизнес зэрэглэлрүү үнэгүй шилжих эрх / энгийн зэрэг суудал дүүрсэн үед/
* Суудал сонгох давуу эрх
* Онгоцонд түрүүлж суух
* Нислэг саатлын үед давуу байдлаар үйлчлүүлэх
* Төрсөн өдрөөрөө тохиох сардаа хийсэн 1 нислэгт олгогдох урамшууллын 500 миль нэмж авах