Гишүүнчлэлийн Түвшин Түвшний давуу тал  Боломж &  Анхаарах зүйлс

SkyPass Junior

Үнэ төлбөргүй нээлгэнэ.

 
2-12 насны хүүхдэд  2-12 настай бол Skypass Junior гишүүн болно. 

 • Ямар нэгэн нислэгээс хуримтлагдах миль нь  хот хоорондын зай болон  суудал захиалгын зэрэглэлээс хамаарч харилцан адилгүй миль хуримтлагдана.                         
 • * 10 жилийн турш  миль-ээ огт ашиглаагүй тохиолдолд автоматаар миль устана.                                                                         
 • * Урамшууллаар худалдан авсан тийз бичигдсэн өдрөөс 1 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байдаг. 1 жилийн дотроо урамшууллын тийзээ буцаавал  миль 100%  буцна. Хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд 10,000 миль хасагдаж орно.                                                                        
 • * Гэр бүлийн холбоо үүсгэж хоорондоо миль-ээ зээлж ашиглах боломжтой бөгөөд гэрлэлтийн гэрчилгээ, төрсний гэрчилгээг хавсаргах хэрэгтэй * У В М зэрэглэлээр бичигдсэн тийз л зэрэглэл ахиулах боломжтой.                                                                                                                        
 • * Нислэгийн милийг 1  жилийн дотор нөхөж оруулах  боломжтой бөгөөд Суугчийн талон болон Электрон тийзийн хуулбар  шаардлагатай.                                    
 • * Хамтрагч авиакомпаний нислэгийн  милийг 1  жилийн дотор нөхөж оруулах  боломжтой бөгөөд Суугчийн талон болон Электрон тийзийн хуулбар  шаардлагатай.                                                                                                        
 • * Илүү ачааны төлбөрийг миль-ээ ашиглан төлж болох бөгөөд нислэгийн чиглэлээс шалтгаалж суутгагдах миль харилцан адилгүй байна.                                            
 • * 50,000 миль  татуулж зүүн өмнөд Азийн чиглэлийн урамшууллын тийз авах / low season/                                                
 • * 70,000 миль  татуулж  Америкийн чиглэлийн урамшууллын тийз авах  / low season/                                             
 • * 30,000 миль  татуулж УБ-Сөүл-УБ чиглэлийн урамшууллын тийз авах  / low season/                                            
 • * Зүүн  болон баруун өмнөд ази чиглэлд илүү тээшний төлбөрийг 1PC - 15,000 миль-ээр төлөх боломжтой.                                                                                  
 • * 1 удаадаа 4,000 миль татуулан лоунжаар үйлчлүүлэх боломжтой.                                                         
 • * Миль-ээрээ илүү ачааны төлбөрөө төлж байгаа үед *2-оос их ачааны төлбөрийг төлөх боломжгүй бөгөөд үүнд гэр бүлийн холбоо үйлчлэхгүй. Зөвхөн корейн эйрийн үндсэн нислэгт хамаарна.

* 0-2 насны хүүхэд суудал эзэлдэггүй тул миль хуримлагдахгүй. 

SkyPass

 
Үнэ төлбөргүй. *Хуримтлуулсан миль-ээ ашиглан нэмэлт  үйлчилгээнүүд авах, илүү ачааны төлбөр төлөх, лоунжаар үйлчлүүлэх, тийз худалдан авах зэрэг  давуу тал үүснэ.
* SKYTEAM-ийн гишүүн авиа компаниудаас миль хуримтлуулахаас гадна зочид буудал,  машин түрээсийн  хамтрагч байгууллагуудаас миль хуримтлуулна. 
Morning calm
 

Хамтрагч компаниудаас
цуглуулсан миль 50,000-
аас дээш/Корейн Эйрээр
40-өөс дээш удаа ниссэн
үүнээс 30,000 миль нь
Корейн Эйр-ийн
нислэгээс хуримтлуулсан
бол та Morning calm
гишүүн болно.

* SKYTEAM - ийн  ELITE түвшинтэй зэрэглэл дүйнэ.
* Энгийн зэрэглэлд 23 кг  /1PC/  Бизнес зэрэглэлд 23 /1PC/  ачааг  америк, канадаас бусад  бүх нислэгийн чиглэлд үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх  
* Тусгай бүртгэлийн цэгээр  үйлчлүүлэх                     / Morning Calm counter 3/
*  Хүлээлгэнд орсон суудалд давуу эрхтэй.
*  Morning Calm  гишүүнчлэл эрх 2 жилийн хугацаатай бөгөөд энэхүү хугацаандаа 4 удаа лоунжаар үйлчлүүлэх боломжтой.
* Ачаа шуурхай гаргуулан авах
Morning Calm Premium
 

Корейн Эйр болон
SKYTEAM гишүүн авиа
компаниудаас
цуглуулсан миль
500,000-аас 1 сая миль
хүрсэн бол та Morning
calm Premium гишүүн
болно.

* Бүх нислэгийн чиглэлд  Энгийн зэрэглэлд 23 кг  /1PC/  Бизнес зэрэглэлд 32 /1PC/  ачааг  үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх
* SKYTEAM - ийн  ELITE PLUS  зэрэглэлтэй дүйнэ.
* Зэрэглэл насан туршид  хадгалагдана.
*  КЕ нислэгээр хамт нисэж буй 1 хүнтэй хамт насан турш лоунжаар үйлчлүүлэх
* Онгоцны буудал дээр хүлээлгэгүйгээр хурдан шуурхай үйлчлүүлэх
* Тусгай бүртгэлийн цэгээр  үйлчлүүлэх                    / First class counter /
* Ачаа шуурхай гаргуулан авах
 Million Miller
 

Million Miler
Корейн Эйр болон
SKYTEAM гишүүн
авиа компаниудаас
цуглуулсан миль
1,000,000-аас дээш
бол та Million Miler
гишүүн болно.

* SKYTEAM - ийн  ELITE PLUS  зэрэглэлтэй дүйнэ.
* Зэрэглэл насан туршид  хадгалагдана.
* Хүлээлгэд байгаа суудалд давуу эрхтэй.
* Жил бүр төрсөн өдрийн бэлэг хүлээн авах
* Онгоцны буудал дээр хүлээлгэгүйгээр хурдан шуурхай үйлчлүүлэх
*  Бүх чиглэлд 1PC /32кг/ ачаа үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх
* Тусгай үйлчилгээг цаг алдалгүй авах
* Бонус тийз авахад аялал жуулчлалын ид ачаалалтай үед ч ачаалалгүй үеийн миль ашиглан тийз авах боломжтой.
*  Хамт нисэж буй 1 хүнтэй хамт насан турш лоунжаар үйлчлүүлэх
* Тусгай бүртгэлийн цэгээр  үйлчлүүлэх                    / First class counter /
Ачаа шуурхай гаргуулан авах