Гишүүнчлэлийн ТүвшинТүвшний давуу тал Боломж &  Анхаарах зүйлс
PhoenixMiles  Junior Card
 
2-12 насны хүүхэд  * 2-12 насны буюу суудал  эзлэж явдал хүүхэд энэхүү миль хуримтлуулах картыг нээлгэх боломжтой
  • * Гэр бүлийн гишүүнчлэл үүсгэх боломжтой бөгөөд Гишүүд нь PhoenixMiles -ийн гишүүн байх шаардлагатай. 
  • * Business class -ийн лоунжгүй нисэх буудлуудад Gold карттай бол First class лоунжид  орох боломжтой. 
  • * Эйрчайна авиа компаний  карт нээлгэснээс хойшхи нислэгийн милийг 6 сарын дотор Электрон тийзийг үндэслэн нөхөн оруулах боломжтой бөгөөд Хамтрагч бусад авиа компаний нислэгийн милийг мөн 6 сарын дотор суугчийн талон болон электрон тийзийн хуулбарыг үндэслэн олгоно. 
  • * Хуримтлуулсан км 2 жилийн хугацаанд хадгалагдана. 
  • * Энгийн зэрэглэл 23кг / 1PC 
  • * Бизнес зэрэглэлд 30кг / 1PC
  •  * 1-р зэрэглэлд 40кг  / 1  PC
* PhoenixMiles Junior Card-ийн эзэн 12 нас хүрэхэд  карт автоматаар  PhoenixMiles  карт болох юм.
PhoenixMiles 
 
Үнэ төлбөргүй нээлгэх боломжтой * Star Alliance -  ийн гишүүн авиа компани болон бусад түншлэгч байгууллагууд болон эйр чайна авиакомпанийн нислэгээр нисэж хуримтлуулсан миль-ээрээ зэрэглэл  ахин зэрэглэлийн түвшингээр үйлчилгээнүүдийг авна.
PhoеnixMiles  Silver
 

Phoеnix Miles Silver
40,000 километр/25
сегмент ниссэн бол та
Silver гишүүн болно.

* Өөрийн ниссэн миль дээр  + Миль  бонус 25%
* Илүү гарсан 1PC ачааг үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх
*Нисэх буудал дээрх хүлээлгэд давуу эрхтэй
PhoеnixMiles Gold
 

Phoеnix Miles Gold
80,000 километр/40
сегмент ниссэн бол
та Gold

* Миль  бонус 30%
* Нисэх буудал дээрх хүлээлгэд давуу эрхтэй
* Хүлээлгэд байгаа суудал дээр  давуу эрхтэй - нислэгээс 72 цагийн өмнө
* зэрэглэл ахин нисэхэд давуу эрхтэй
* Тусгай бүртгэлийн цэгээр үйлчлүүлэх-  business class check in counter
* Илүү гарсан 1PC ачааг үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх
* Шаардлага хангасан тохиолдолд ачаагаа шуурхай гаргуулах
* Business class лоунжаар үнэ төлбөргүй үйлчлүүлэх +1  зочны хамт
*Шаардлага хангасан тохиолдолд  онгоцонд түрүүлж суух
* Нислэгт саатахад 1-р зэрэглэлийн зорчигчидтой ижил түвшинд хандах
PhoеnixMiles Platinium
 

Phoеnix Miles
Platinium
1,000,000 километр
ниссэн бол та
Platinium гишүүн
болно.

* Миль  бонус 50%
* Нисэх буудал дээрх хүлээлгэд давуу эрхтэй
* Хүлээлгэд байгаа суудал дээр  давуу эрхтэй - нислэгээс 48 цагийн өмнө
* зэрэглэл ахин нисэхэд давуу эрхтэй
* Тусгай бүртгэлийн цэгээр үйлчлүүлэх-  First class check in counter
* 30 кг / 1PC ачааг үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх
* Шаардлага хангасан тохиолдолд ачаагаа шуурхай гаргуулах
* First Class лоунжаар үнэ төлбөргүй үйлчлүүлэх +1  зочны хамт 
* Шаардлага хангасан тохиолдолд  онгоцонд түрүүлж суух
* Нислэгт саатахад 1-р зэрэглэлийн зорчигчидтой ижил түвшинд хандах
Life time Platinium  

Life Time Platinium
1,000,000 км-ээс
дээш хуримтлуулсан
бол та Life Time
Platinium гишүүн
болно.

* Миль  бонус 50%
* Зэрэглэл ахин нисэхэд давуу эрхтэй
* Хүлээлгэд байгаа суудал дээр давуу эрхтэй
* Тусгай бүртгэлийн цэгээр үйлчлүүлэх-  First class check in counter
* Нисэх буудал дээрх хүлээлгэд давуу эрхтэй
* Насан турш хүчин  хүчинтэй
* 30 кг / 1PC ачааг үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх
* Шаардлага хангасан тохиолдолд ачаагаа шуурхай гаргуулах
* First Class лоунжаар үнэ төлбөргүй үйлчлүүлэх +1  зочны хамт 
* Шаардлага хангасан тохиолдолд  онгоцонд түрүүлж суух