Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR161 5 07:20 09:10 2017:04:17-2018:04:17
MR161 2 12:20 14:10 2017:03:28-2018:03.05
MR161 1 3…4 07:20 10:45 2017:04:05-2018:04:12
MR161 …..6.7 12:20 15:45 2017:04:08-2018:04:09
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR181 1...3..4 11:25 14:50 2017:04:05    2018:04:05
MR181   7...6 16:25 19:40

2017:04:09   2018:04:09

MR181      5 09:40 14:25 2017:04:07    2018:04:07
MR181       2 14:40 19:25 2017:03:28   2017:05:30
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
AERO    1 9:45 12:45
AERO    2.4.6 13:00 15:00
AERO   3 13:25 16:00
AERO

   5 

09:30 12:10
AERK     7 13:13 15:40

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO .2.4.6 15:20 19:10 03.27-10.25
MR1062 .23.5.7 08:40 13:35 03.27-10.29
MR1062 1….6. 08:40 13:35 06.27-09.11
MR1062 1…… 08:40 13:35 09.12-10.29
MR1062 …..6. 15:00 19:55 09.12-10.29
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
AERO .2.4.67 05:40 07:40
AERO     1 09:45 11:45
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
AERO .2.4.67 08:10 12:10
AERO .1….. 12:15 16:15
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO 1…5.. 05:50 07:50 03.27-04.15
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO 1…5.. 08:20 11:35 03.27-04.15
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
HUNNU  Мягмар  07:30 09:30 2017:04:01-2017:05:20
HUNNU  бямба  07:30 09:30
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
HUNNU Мягмар 10:00 11:45 2017:04:01
HUNNU  Бямба 10:00 11:45 2017:05:20
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR141 …1..5 15:45 17:05 2017:04:17   2017:05:19
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR1042 …4..7 19:45 21:15 03.27-09.23
MR1042 …4..7 18:35 20:05 09.24-10.29
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR1031 1234567 10:20 11:40 06.27-09.11
MR1031 ..34567 19:00 20:20 07.13-07.17
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MR1032 1234567 12:00 13:20 06.27-09.11
MR1032 ..34567 04:20+1 05:40+1 07.13-07.17
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
AERO 5 5:30 7:00
AERO 5 20:30 22:00
AERO 12367 05:30 07:00
AERO 4 11:30 13:00
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
AERO 123567 07:30 09:00
AERO    4 13:30 15:00