Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
OM223 даваа 06:15 08:25 2017.03.26
2017.10.29
мягмар 17:55 20:10
лхагва 06:10 08:25
пүрэв 17:55 20:10
баасан 17:55 20:10
бямба 06:10 08:25
ням 17:55 20:10

20:30

Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
OM224 даваа 09:30 12:00 2017.03.26
2017.10.29
мягмар 21:10 23:40
лхагва 09:30 12:00
пүрэв 21:10 23:40
баасан 21:10 23:40
бямба 09:30 12:00
ням 21:10 23:40
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
KE868 даваа 23:55 04:00 2017.03.01 2017.10.29
om:ke5866 мягмар 08:45 12:50
  лхагва 23:55 04:00
  пүрэв 23:55 04:00
  баасан 23:55 04:00
  бямба 23:55 04:00
  ням 23:55 04:00
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
KE867 даваа 19:55 22:30 2017.03.01 2017.10.29
om:ke5865 мягмар 14:20 16:50
  лхагва 19:55 22:30
  пүрэв 19:55 22:30
  баасан 19:55 22:30
  бямба 19:55 22:30
  ням 19:55 22:30
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM501 даваа 07:55 13:40 2017.03.27         2017.10.28
  лхагва 07:55 13:40
  баасан 07:55 13:40
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM502 даваа 14:40 19:10 2017.03.27         2017.10.28
  лхагва 14:40 19:10
  лхагва 14:40 19:10
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM297 мягмар 06:25 10:55 2017.03.28         2017.10.28
  пүрэв 06:25 10:55
  баасан 06:20 10:50
  ням 06:25 10:55
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM298 мягмар 12:05 16:45 2017.03.28         2017.10.28
OM298 пүрэв 12:05 16:45
OM298 баасан 12:00 16:40
  ням 12:05 16:45
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM135 лхагва 09:15 10:55 2017.03.29        2017.10.30
  бямба 09:15 10:55
       
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM136 лхагва 19:25 06:35 2017.03.29        2017.10.30
  бямба 19:25 06:35
       
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
OM135 ..3.... 11:55 13:35 03.30-09.21
OM135 .....6. 11:55 13:35 04.02-09.17
OM135 ....5.. 11:55 13:35 07.08-08.26
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
OM136 ..3.... 14:55 18:25 03.30-09.21
OM136 .....6. 14:55 18:20 04.02-09.17
OM136 ....5.. 14:55 18:20 07.08-08.26
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM135 лхагва 09:15 13:35 2017.03.29
  бямба 09:15 13:35 2017.10.29
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
OM136 лхагва 14:55 06:35 2017.03.29
  бямба 14:55 06:35 2017.10.29
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
TK343 мягмар 11:05 17:25 2017.03.28         2017.10.29
  пүрэв 11:05 17:25
  бямба 11:05 17:25
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Х.хугацаа
TK342 даваа 19:10 10:05 2017.03.28         2017.10.29
  лхагва 19:10 10:05
  баасан 19:10 10:05
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO 1.3.5.. 12:30 14:00 03.27-10.25
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO 1.3.5.. 15:00 18:50 03.27-10.25
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO 1…5.. 19:30 20:00 03.27-10.25
Нислэг # Гариг Хөөрөх цаг Буух цаг Хүчинтэй хугацаа
MO 1…5.. 21:00 23:30 03.27-10.25